Informace vedení školy

Rotační prezenční výuka od 17. května

Třídy TERCIE a KVARTA prezenčně ve škole v týdnu 17. až 21. 5; žáci mají automaticky přihlášené obědy.

Třídy PRIMA a SEKUNDA pokračují v týdnu 17. až 21. 5 v distanční výuce (obědy automaticky odhlášeny).

Ostatní ročníky gymnázia nadále pokračují pouze v distanční výuce.

VSTUPNÍ TESTOVÁNÍ

Bez testu nelze umožnit žákům vstup do budovy školy. V případě odmítnutí testování (nebo jeho nahrazení platným způsobem – viz níže) škola nemůže umožnit vstup žáka do budovy školy a není povinna zajistit distanční výuku (vznikne režim absence).

Škola použije k otestování testovací sady dodané zřizovatelem (JČ kraj), a to „SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit“ (žák si tyčinkou provede výtěr nosu, vzorek se zasune do obálky, zakápne roztokem, hygienicky uzavře a vyhodnotí).

*Žák si může přinést vlastní testovací sadu a otestování provede společně s ostatními a pod dozorem. Podmínkou je schválení /certifikace testovací sady Min. zdravotnictví ČR (viz www.mzcr.cz)

V případě pozitivního výsledku škola neumožní vstup žáka do prezenční výuky, dle platných opatření kontaktuje zákonné zástupce a žák vyčká v určeném prostoru (místnosti) na vyzvednutí.

V případě pozdního příchodu do školy (jen mimořádné a odůvodněné případy) žák zazvoní na kancelář školy a absolvuje test dle instrukcí.

Vstupní testování lze nahradit pouze těmito způsoby:

Žádáme rodiče, aby v případě jakýchkoli zdravotních příznaků respiračního onemocnění (včetně nevolnosti) ponechali dítě doma.

Prezenční výuka bude probíhat v rouškách nebo v respirátorech a za dodržení všech platných hygienických pravidel (viz nástěnka školy). Třídy v prezenční výuce budou separovány na vybraných patrech (podlažích) školy. Tělesná výuka bude probíhat pouze venku. Hudební výchova bez zpěvu (pouze teorie).

Všichni žáci ročníků v prezenční výuce v daném týdnu mají automaticky přihlášené obědy. Prosíme o kontrolu a případné odhlášení (kontaktovat vedoucí šk. jídelny telefonicky: 383 334 473 nebo 731 174 942).

Škola může na požádání (v kanceláři) vydat žákovi potvrzení o negativním testu pro potřeby ZUŠ.


Provoz školy od 1. března 2021:

na základě opatření MZ a MŠMT pokračuje škola dle aktuálně platných opatření v kombinaci distanční a prezenční - rotační výuky (aktuální schéma viz výše na nástěnce)


Změny v organizaci maturitní zkoušky a další výuka maturitních ročníků


Volba povinně volitelných předmětů pro školní rok 2021/2022

Pokyny a nabídka pro současné 2. ročníky

Pokyny a nabídka pro současné 3. ročníky

Ve webové aplikaci Bakalářů jsou spuštěny ankety pro volbu povinně volitelných předmětů. Ankety je nutno vyplnit do neděle 7. 3.!

Pokud nemáte přihlašovací údaje, pište na zastupce@gymstr.cz


Elektronické zobrazení vysvědčení

Vzhledem k pokračující distanční výuky si vysvědčení za první pololetí letošního šk. roku zobrazíte elektronicky přes webovou aplikaci Bakaláři - od 28. 1. 2021. Přehledný návod najdete zde:

Jak v Bakalářích zpřístupnit hodnocení za 1. pololetí šk. roku 2020/2021? (bakalari.cz)

Výpis z pololetního vysvědčení v papírové podobě dostanete dle pokynů Ministerstva školství do 3 dnů od obnovení prezenční výuky. 

Gratulujeme k úspěšným výsledkům a přejeme případně zlepšení tam, kde je to potřeba.


HYGIENICKÁ OPATŘENÍ PRO PREZENČNÍ VÝUKU (včetně "rotační" výuky)

HV bude probíhat bez zpěvu, TV bez fyzických aktivit (nahradí je dopravní výchova, bezpečnost, základy první pomoci, procházka, …) 


Absence a omluvenky v distanční výuce

1) absenci v ohlášené online hodině zapíše oborový učitel do TK, zletilý žák ji omluví u třídního učitele, za nezletilého žáka ji omluví rodič u třídního učitele (emailem, přes Bakaláře-Komens či jiným dohodnutým způsobem)

2) v případě asynchronní výuky (termínované úkoly) oborový vyučující řeší situaci nadále bez zápisu absence – neodevzdání úkolu lze hodnotit „nedostatečně“ nebo promítnout do celkového hodnocení práce v DV, pokud s tím vyučující žáky kurzu zřetelně seznámil

3) jestliže se žák řádně omluví z důvodu nemoci (popř. jiného závažného důvodu), nelze hodnotit v té době zadané úkoly automaticky jako nesplněné – TU řeší absenci, vyučující zváží nahrazení vybraných úkolů

4) oborový učitel ve svém předmětu = kurzu vysvětlí, jakou hodinu, popřípadě vyučovací hodiny z rozvrhu zadaný termínovaný úkol pokrývá

5) školský zákon i metodické doporučení MŠMT k distanční výuce stanovují povinnost omluvit vzniklou absenci do 3 kalendářních dnů od data začátku absence

6) předem plánovanou absenci delší než 3 dny je nutno omluvit u ředitele školy (emailem) a zároveň u třídního učitele


Distanční výuka - obecné pokyny

Žáci budou plnit úkoly zadané přes Google Classroom (případnou výjimkou je pouze IVT – platforma MS Teams).

Distanční výuka je nyní ze zákona povinná a hodnotitelná dle klasifikačního řádu. Konkrétní podmínky hodnocení stanoví vyučující.

V případě neúčasti na distanční výuce, popřípadě nesplnění zadaného úkolu zapíše vyučující do třídní knihy absenci, kterou bude nutno omluvit u třídního učitele.

Rodiče /zákonní zástupci získají přehled o zadaných úkolech (včetně online hodin) a jejich plnění v Google classroom nahlédnutím do žákovy sekce „Práce v kurzu – Zobrazit vaši práci“.

Vyučující (vzhledem k doporučením MŠMT) budou dle uvážení volit buď online hodiny v reálném čase (které musí odpovídat času dle běžného rozvrhu), nebo termínované úkoly pokrývající obsah běžných vyučovacích hodin v týdnu (tzv. asynchronní přístup).


Potvrzení přihlášky na VŠ předem domluvte na zastupce@gymstr.cz


Školní program - online pokladna - registrace a návody


Volba seminářů pro šk. rok 2020/2021 

Ve šk. roce 2020/2021 budou ve 3. ročníku semináře: 1. předmět Ako - všichni; 2. předmět - Bi, Ch, M, Z, ZSV
          (předběžná volba pro 4. ročník - budou: Nko, Čs, Bi, D, Fy, Ch, IVT, M, Psy, Z, ZSV, Fg;  ??Dg)

Ve šk. roce 2020/2021 budou ve 4. ročníku semináře: Nko, Bi, D, Dg, Fy, IVT, M, Psy, Z, Fg

Litujeme, ale v tuto chvíli nejsou zadány žádné akce.