Informace vedení školy

Provoz školy od 1. března 2021:

na základě Krizového patření vlády ČR č. 200 ze dne 26. 2. 2021 nadále pokračujeme pouze v distanční výuce. Znění aktuálního opatření naleznete zde:


Změny v organizaci maturitní zkoušky a další výuka maturitních ročníků


Volba povinně volitelných předmětů pro školní rok 2021/2022

Pokyny a nabídka pro současné 2. ročníky

Pokyny a nabídka pro současné 3. ročníky


Elektronické zobrazení vysvědčení

Vzhledem k pokračující distanční výuky si vysvědčení za první pololetí letošního šk. roku zobrazíte elektronicky přes webovou aplikaci Bakaláři - od 28. 1. 2021. Přehledný návod najdete zde:

Jak v Bakalářích zpřístupnit hodnocení za 1. pololetí šk. roku 2020/2021? (bakalari.cz)

Výpis z pololetního vysvědčení v papírové podobě dostanete dle pokynů Ministerstva školství do 3 dnů od obnovení prezenční výuky. 

Gratulujeme k úspěšným výsledkům a přejeme případně zlepšení tam, kde je to potřeba.


VÝUKA OD 11. ledna 2021

Na základě opatření Vlády ČR a ministra školství bude výuka od 11. 1. 2021 probíhat nadále POUZE DISTANČNĚ, ve stejném režimu jako od 4. ledna. Platnost aktuálního opatření je stanovena do 22. 1. 2021. Bližší informace od MŠMT zde:  

https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-11-ledna.pdf

Další informace průběžně sdělíme.

Školní jídelna nadále pokračuje ve stejném režimu - možnost individuálního přihlášení obědů.

Potřebné materiály ze skříňky si můžete individuálně vyzvednout každý pracovní den od 7:30 do 14:00.

 


HYGIENICKÁ OPATŘENÍ PRO PREZENČNÍ VÝUKU

HV bude probíhat bez zpěvu, TV bez fyzických aktivit (nahradí je dopravní výchova, bezpečnost, základy první pomoci, procházka, …) 


Absence a omluvenky v distanční výuce

1) absenci v ohlášené online hodině zapíše oborový učitel do TK, zletilý žák ji omluví u třídního učitele, za nezletilého žáka ji omluví rodič u třídního učitele (emailem, přes Bakaláře-Komens či jiným dohodnutým způsobem)

2) v případě asynchronní výuky (termínované úkoly) oborový vyučující řeší situaci nadále bez zápisu absence – neodevzdání úkolu lze hodnotit „nedostatečně“ nebo promítnout do celkového hodnocení práce v DV, pokud s tím vyučující žáky kurzu zřetelně seznámil

3) jestliže se žák řádně omluví z důvodu nemoci (popř. jiného závažného důvodu), nelze hodnotit v té době zadané úkoly automaticky jako nesplněné – TU řeší absenci, vyučující zváží nahrazení vybraných úkolů

4) oborový učitel ve svém předmětu = kurzu vysvětlí, jakou hodinu, popřípadě vyučovací hodiny z rozvrhu zadaný termínovaný úkol pokrývá

5) školský zákon i metodické doporučení MŠMT k distanční výuce stanovují povinnost omluvit vzniklou absenci do 3 kalendářních dnů od data začátku absence

6) předem plánovanou absenci delší než 3 dny je nutno omluvit u ředitele školy (emailem) a zároveň u třídního učitele


Provoz školní jídelny pro žáky školy: všichni žáci mají nadále možnost chodit na obědy za dotovanou cenu - do odvolání ovšem pouze v čase 11:30 až 13:00. Obědy byly automaticky odhlášeny, přihlášení je nutné individuálně.

Distanční výuka od 14. 10. 2020:

Od středy 14. 10. přechází na výuku distanční formou také nižší stupeň osmiletého cyklu – prima až kvarta.

Žáci budou plnit úkoly zadané přes Google Classroom (případnou výjimkou je pouze IVT – platforma MS Teams).

Distanční výuka je nyní ze zákona povinná a hodnotitelná dle klasifikačního řádu. Konkrétní podmínky hodnocení stanoví vyučující.

V případě neúčasti na distanční výuce, popřípadě nesplnění zadaného úkolu zapíše vyučující do třídní knihy absenci, kterou bude nutno omluvit u třídního učitele.

Rodiče /zákonní zástupci získají přehled o zadaných úkolech (včetně online hodin) a jejich plnění v Google classroom nahlédnutím do žákovy sekce „Práce v kurzu – Zobrazit vaši práci“.

Vyučující (vzhledem k doporučením MŠMT) budou dle uvážení volit buď online hodiny v reálném čase (které musí odpovídat času dle běžného rozvrhu), nebo termínované úkoly pokrývající obsah běžných vyučovacích hodin v týdnu (tzv. asynchronní přístup).


Od pondělí 12. 10. pokračuje výuka všech ročníků vyššího gymnázia – tedy od 1. roč. včetně kvinty do 4. roč. včetně oktávy pouze distanční formou.

Pokud bude distanční výuka v reálném čase (např. přes Meet Google Classroomu), musí hodina odpovídat času v rozvrhu. Distanční výuka je nyní ze zákona povinná a vyučující může započítat případnou absenci za nesplněné úkoly. Distanční výuka je nyní ze zákona také hodnotitelná dle klasifikačního řádu.


Výuka od pondělí 5. 10. 2020 pokračuje prezenční (školní) formou: Ředitel školy na základě dopisu zřizovatele (Krajského úřadu Jihočeského kraje) a v souladu s nařízeními Ministerstva zdravotnictví ČR a Krajské hygienické stanice oznamuje, že od pondělí 5. 10. pokračuje výuka prezenční formou. Dojde pouze k omezení zpěvu v rámci HV a sportovních činností v rámci TV. 

V případě změny (pokud se Jihočeský kraj stane oranžovým) bude k omezení provozu škol a školských zařízení vydáno Rozhodnutí Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje.

Ředitelka KHS JčK vyzývá školy k dodržování hygienických pravidel označovaných jako 3R (ruce, roušky, rozestupy).

Dopis Odboru školství Krajského úřadu Jihočeského kraje zde.


 


Od pátku 18. 9. 2020 je nařízeno nošení roušek ve všech vnitřních prostorách školy, které je nadřazeno dřívějšímu ochrannému opatření o rozestupech 2 metrů. V praxi jsou tedy žáci a vyučující během třídní výuky povinni mít roušku i přesto, že by prostorově bylo možné dvoumetrové rozestupy zajistit.

Ochranný štít není náhradou roušky.

Chronické onemocnění vykazující příznaky infekčního virového onemocnění: Škola dle pokynů MŠMT umožní žákovi přístup do výuky, pokud na základě lékařského potvrzení prokáže, že trpí chronickým onemocněním dýchacích cest (např. astma). Ovšem i v takovém případě musí mít během hodiny i pohybu ve společných prostorách roušku.

Pociťuje-li žák nevolnost způsobenou zhoršenou kvalitou dýchání, půjde se po dohodě s vyučujícím nadýchat čerstvého vzduchu k oknu nebo s doprovodem na chodbu.

Další podrobnosti k opatřením naleznete na webu MŠMT zde:


Dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest se OD 18. 9. 2020 NAŘIZUJE NOŠENÍ ROUŠEK ŽÁKY I PRACOVNÍKY ŠKOLY VE VŠECH PROSTORÁCH, VČETNĚ UČEBEN. Výjimku tvoří výuka tělesné výchovy, zpěv a hra na dechové nástroje.

Ve školní jídelně žáci odloží roušku pouze po dobu jídla (na klín, do kapsy či do vhodného pouzdra). ROUŠKY V JÍDELNĚ NELZE ODKLÁDAT NA STŮL ANI NA JÍDELNÍ TÁC. 

Text Mimořádného opatření Min. zdravotnictví zde:


Žádáme všechny žáky a studenty, aby v případě projevů respiračního onemocnění (zejména kašel a kýchání) zůstali doma. Dle platných opatření Vás ​musíme poslat z výuky domů a vznikají tak zbytečné komplikace.
K rouškám noste pytlík či vhodné pouzdro, protože z hygienických důvodů nelze roušky odkládat na lavici, v jídelně na stůl. nebo jinam.

Studenti v karanténě si mohou vyzvednout učebnice či jiné věci ze školních skříněk od pondělí do pátku v době 16:00 až 17:00 (čip máte v tomto čase aktivní). 


DŮLEŽITÉ: OD PÁTKU 4. 9. NAŘIZUJE ŘEDITEL ŠKOLY VŠEM ŽÁKŮM I ZAMĚSTNANCŮM NOŠENÍ ROUŠKY VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH ŠKOLY. 

VŠICHNI ŽÁCI PŘI VSTUPU DO ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY POVINNĚ POUŽIJÍ DEZINFEKCI RUKOU.

Veškerý další postup školy se řídí pokyny Krajské hygienické stanice a metodickým návodem MŠMT (ze 4. 9. 2020) týkajícím se karanténních opatření ve školách - zde:


OPATŘENÍ K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020-2021

Výuka a provoz Gymnázia Strakonice se od 1. září řídí platným zněním Manuálu k provozu škol Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (dále jen „Manuál MŠMT“).

Škola je vybavena dostatkem dezinfekčních prostředků, včetně bezkontaktních automatických dávkovačů k dezinfekci rukou umístěných u hlavního vchodu a vchodu do školní jídelny. Všem žákům i zaměstnancům se nařizuje dodržování zvýšených hygienických opatření.

Upozorňujeme, že v případě projevů příznaků infekčního onemocnění je vstup do školy zakázán. Pokud dojde k projevu příznaků teprve během vyučování, bude škola postupovat dle Manuálu MŠMT (okamžité použití roušky, přesun žáka do izolované místnosti, kontaktování zákonného zástupce a vyzvednutí žáka ze školy; podrobněji viz Manuál MŠMT).

V případě potřeby distanční výuky využije škola aplikaci Google Classroom (přístupy pro studenty prvních ročníků a primy budou zavedeny po začátku šk. roku)

Manuál MŠMT v aktuálním znění zde:

 


Potvrzení přihlášky na VŠ předem domluvte na zastupce@gymstr.cz


Školní program - online pokladna - registrace a návody


Volba seminářů pro šk. rok 2020/2021 

Ve šk. roce 2020/2021 budou ve 3. ročníku semináře: 1. předmět Ako - všichni; 2. předmět - Bi, Ch, M, Z, ZSV
          (předběžná volba pro 4. ročník - budou: Nko, Čs, Bi, D, Fy, Ch, IVT, M, Psy, Z, ZSV, Fg;  ??Dg)

Ve šk. roce 2020/2021 budou ve 4. ročníku semináře: Nko, Bi, D, Dg, Fy, IVT, M, Psy, Z, Fg

Litujeme, ale v tuto chvíli nejsou zadány žádné akce.