Informace vedení školy

ÚŘEDNÍ HODINY kanceláře školy v době letních prázdnin = každé pondělí od 8:00 do 13:00.

Kromě běžných administrativních úkonů si můžete zakoupit také almanach ke 100. výročí školy - cena = 300 Kč.


Od úterý 15. 6. 2021 nemusí žáci a pedagogové během výučovací hodiny ve třídě mít respirátor (roušku). Povinnost nosit ochranu dýchacích cest dle předchozích opatření ovšem dál platí o přestávkách a ve společných prostorách školní budovy. Blíže zde


Návod k použití sady AG testu dodané zřizovatelem školy

Mimořádné opatření o ochraně dýchacích cest

Návod na vytištění čestného prohlášení o AG testu ve škole (Bakaláři)

Mimořádné opatření o frekvenci testování a náhradě testování od 24. 5. 2021 (o náhradě testování bod č. 10)

Informace k provozu škol od 24. 5. 2021

Informace k provozu škol od 31. 5. 2021

Dle informací MŠMT s účinností od 31. 5. 2021 je zrušen zákaz vstupu třetích osob do škol a školských zařízení, pokud půjde o důvodný případ (posuzuje ředitel školy), nadále zůstává v platnosti nutnost rozestupů při výuce v exteriérech školy, povoleny jsou exkurze a školní výlety (se souhlasem vedení školy), blíže zde

Dodatkem MŠMT z 21. 5. 2021 se s účinností od 24. 5. 2021 prodloužila doba po prodělání onemocnění covid-19, po kterou žáci a studenti nemusí podstupovat preventivní testování, a to z 90 dní od pozitivního testu na přítomnost viru SARS-Co-V-2 na 180 dní. Blíže zde.

Změnou předchozích mimořádných opatření Ministerstvem zdravotnictví ČR ze soboty 22. 5. 2021 je možné uznat jako náhradu vstupního testování již první dávku očkování u vakcíny se schématem dvou očkovacích dávek, a to minimálně od 22 dnů od vakcinace první dávkou do 90 dnů od této první dávky. U vakcíny se schématem 1 jediné očkovací dávky je uznatelnost platná od 14 dnů od vakcinace. Příslušné opatření zde:


VSTUPNÍ TESTOVÁNÍ

Poslední testování ve školním roce proběhne vzhledem ke školním výletům v pátek 25. 6. od 7:00 podle zavedeného schématu. Pouze třídy 3.O, 6.O, 3.A a 7.O se v režii třídních vyučujících otestují v pondělí.

Všichni místní (strakoničtí) studenti od 7:00; dojíždějící dle spoje, nejpozději však v 7:45

Ze školního dvora půjdou žáci a studenti rovnou do přidělených testovacích místností:

V testovací místnosti žák podle instrukcí provede test, jehož výsledek zkontroluje a zapíše třídní vyučující + dozor.

Škola k testování použije sady antigenních testů dodané zřizovatelem – podívejte se na návod zde: Instruktážní video AG testy Sejoy - YouTube

Návod v PDF je na webové nástěnce školy (výše na této stránce).

*Žák si může přinést vlastní testovací sadu a otestování provede společně s ostatními a pod dozorem. Podmínkou je schválení /certifikace testovací sady Min. zdravotnictví ČR (viz www.mzcr.cz)

Na výsledek testu počká žák v testovací místnosti, z testové místnosti bude žák pokračovat v případě negativního výsledku rovnou k šatním skříňkám a do výuky.

V případě pozitivního výsledku u studentů nižšího stupně G kontaktujeme zák. zástupce k vyzvednutí. Studenti vyššího G odejdou domů (vznikne režim absence). Škola má povinnost informovat o pozitivním výsledku testu Krajskou hygienickou stanici.

Pokud se žák nedostaví k testování v pondělí 7:00 až 7:45, přihlásí se k individuálnímu otestování bezprostředně po příchodu do školy v kanceláři školy.

Čestné prohlášení o negativním testu provedeném ve škole je možné si vygenerovat v systému Bakaláři – návod je na webové nástěnce školy (výše na této stránce).

Nahrazení vstupního testu je možné pouze takto (žák předá při vstupu ke kontrole třídnímu učiteli):

*Podrobněji viz Mimořádné opatření o frekvenci testování a náhradě testování na webové nástěnce školy (výše na této stránce).


Prezenční výuka od 24. 5. 2021:

Žádáme rodiče, aby v případě jakýchkoli zdravotních příznaků respiračního onemocnění (včetně nevolnosti) ponechali dítě doma.

Všichni žáci ročníků v prezenční výuce v daném týdnu mají automaticky přihlášené obědy. Prosíme o kontrolu a případné odhlášení (kontaktovat vedoucí šk. jídelny telefonicky: 383 334 473 nebo 731 174 942).

Škola může na požádání (v kanceláři) vydat žákovi potvrzení o negativním testu pro potřeby ZUŠ.


Změny v organizaci maturitní zkoušky a další výuka maturitních ročníků


Volba povinně volitelných předmětů pro školní rok 2021/2022

Pokyny a nabídka pro současné 2. ročníky

Pokyny a nabídka pro současné 3. ročníky

Ve webové aplikaci Bakalářů jsou spuštěny ankety pro volbu povinně volitelných předmětů. Ankety je nutno vyplnit do neděle 7. 3.!

Pokud nemáte přihlašovací údaje, pište na zastupce@gymstr.cz


Elektronické zobrazení vysvědčení

Vzhledem k pokračující distanční výuky si vysvědčení za první pololetí letošního šk. roku zobrazíte elektronicky přes webovou aplikaci Bakaláři - od 28. 1. 2021. Přehledný návod najdete zde:

Jak v Bakalářích zpřístupnit hodnocení za 1. pololetí šk. roku 2020/2021? (bakalari.cz)

Výpis z pololetního vysvědčení v papírové podobě dostanete dle pokynů Ministerstva školství do 3 dnů od obnovení prezenční výuky. 

Gratulujeme k úspěšným výsledkům a přejeme případně zlepšení tam, kde je to potřeba.


HYGIENICKÁ OPATŘENÍ PRO PREZENČNÍ VÝUKU


Absence a omluvenky v distanční výuce

1) absenci v ohlášené online hodině zapíše oborový učitel do TK, zletilý žák ji omluví u třídního učitele, za nezletilého žáka ji omluví rodič u třídního učitele (emailem, přes Bakaláře-Komens či jiným dohodnutým způsobem)

2) v případě asynchronní výuky (termínované úkoly) oborový vyučující řeší situaci nadále bez zápisu absence – neodevzdání úkolu lze hodnotit „nedostatečně“ nebo promítnout do celkového hodnocení práce v DV, pokud s tím vyučující žáky kurzu zřetelně seznámil

3) jestliže se žák řádně omluví z důvodu nemoci (popř. jiného závažného důvodu), nelze hodnotit v té době zadané úkoly automaticky jako nesplněné – TU řeší absenci, vyučující zváží nahrazení vybraných úkolů

4) oborový učitel ve svém předmětu = kurzu vysvětlí, jakou hodinu, popřípadě vyučovací hodiny z rozvrhu zadaný termínovaný úkol pokrývá

5) školský zákon i metodické doporučení MŠMT k distanční výuce stanovují povinnost omluvit vzniklou absenci do 3 kalendářních dnů od data začátku absence

6) předem plánovanou absenci delší než 3 dny je nutno omluvit u ředitele školy (emailem) a zároveň u třídního učitele


Distanční výuka - obecné pokyny

Žáci budou plnit úkoly zadané přes Google Classroom (případnou výjimkou je pouze IVT – platforma MS Teams).

Distanční výuka je nyní ze zákona povinná a hodnotitelná dle klasifikačního řádu. Konkrétní podmínky hodnocení stanoví vyučující.

V případě neúčasti na distanční výuce, popřípadě nesplnění zadaného úkolu zapíše vyučující do třídní knihy absenci, kterou bude nutno omluvit u třídního učitele.

Rodiče /zákonní zástupci získají přehled o zadaných úkolech (včetně online hodin) a jejich plnění v Google classroom nahlédnutím do žákovy sekce „Práce v kurzu – Zobrazit vaši práci“.

Vyučující (vzhledem k doporučením MŠMT) budou dle uvážení volit buď online hodiny v reálném čase (které musí odpovídat času dle běžného rozvrhu), nebo termínované úkoly pokrývající obsah běžných vyučovacích hodin v týdnu (tzv. asynchronní přístup).


Potvrzení přihlášky na VŠ předem domluvte na zastupce@gymstr.cz


Školní program - online pokladna - registrace a návody


Volba seminářů pro šk. rok 2020/2021 

Ve šk. roce 2020/2021 budou ve 3. ročníku semináře: 1. předmět Ako - všichni; 2. předmět - Bi, Ch, M, Z, ZSV
          (předběžná volba pro 4. ročník - budou: Nko, Čs, Bi, D, Fy, Ch, IVT, M, Psy, Z, ZSV, Fg;  ??Dg)

Ve šk. roce 2020/2021 budou ve 4. ročníku semináře: Nko, Bi, D, Dg, Fy, IVT, M, Psy, Z, Fg

Litujeme, ale v tuto chvíli nejsou zadány žádné akce.