Informace vedení školy

Třídy TERCIE a KVARTA pokračují od pondělí 30. 11. v distanční výuce.

Pro tyto třídy předpokládáme podle platných opatření ("rotační výuka" 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií) prezenční výuku ve škole v týdnu 7. až 11. 12. Informace včas sdělíme.


Prezenční výuka PRIMY a SEKUNDY od 30. 11. 
- v týdnu od pondělí 30. 11. 2020 pokračují třídy PRIMA a SEKUNDA prezenční výukou ve škole podle běžného rozvrhu.

Sledujte suplování (web, nástěnka) – může dojít ke změnám. Žáci budou dodržovat stanovená hygienická opatření:

Žáci primy a sekundy mají od pondělí 30. 11. automaticky přihlášené obědy – zkontrolují si, případně odhlásí.

Bude minimalizován pohyb tříd po škole (kmenová učebna, rozdělení pouze na jazyky, M, příp. TV). Pohyb o přestávkách pouze na patře kmenové učebny.

HV bude probíhat bez zpěvu, TV bez fyzických aktivit (nahradí je dopravní výchova, bezpečnost, základy první pomoci, procházka, …)

Další informace včas zveřejníme – sledujte web školy, třídnický stream atd.


HYGIENICKÁ OPATŘENÍ – prezenční výuka matur. ročníků od 25. 11. 2020:

Od středy 25. 11. pokračují maturitní ročníky (4.A, 4.B, 4.C a 8.O) prezenční výukou ve škole dle rozvrhu. 

Třídní schůzky plánované na pondělí 23. 11. neproběhnou tradiční formou, informace předají třídní vyučující elektronickou cestou - podrobněji zde:

Od pondělí 2. 11. pokračuje distanční výuka za všech dosud zavedených pravidel.

Od pondělí 2. 11. pokračuje školní jídelna v provozu. Žáci školy mají obědy automaticky odhlášeny, v případě zájmu si je přihlásí. Nadále platí zvýšená hygienická opatření.


Absence a omluvenky v distanční výuce

1) absenci v ohlášené online hodině zapíše oborový učitel do TK, zletilý žák ji omluví u třídního učitele, za nezletilého žáka ji omluví rodič u třídního učitele (emailem, přes Bakaláře-Komens či jiným dohodnutým způsobem)

2) absenci v hodině nahrazené termínovaným úkolem (= žák nesplnil termínovaný úkol) zapíše do TK také oborový učitel, postup omluvení je stejný jako v bodu 1

3) oborový učitel ve svém předmětu = kurzu vysvětlí, jakou hodinu, popřípadě vyučovací hodiny z rozvrhu zadaný termínovaný úkol pokrývá

4) školský zákon i metodické doporučení MŠMT k distanční výuce stanovují povinnost omluvit vzniklou absenci do 3 kalendářních dnů od data začátku absence

5) předem plánovanou absenci delší než 3 dny je nutno omluvit u ředitele školy (emailem) a zároveň u třídního učitele


Provoz školní jídelny pro žáky školy: všichni žáci mají nadále možnost chodit na obědy za dotovanou cenu - do odvolání ovšem pouze v čase 11:30 až 13:00. Obědy byly automaticky odhlášeny, přihlášení je nutné individuálně.

Distanční výuka od 14. 10. 2020:

Od středy 14. 10. přechází na výuku distanční formou také nižší stupeň osmiletého cyklu – prima až kvarta.

Žáci budou plnit úkoly zadané přes Google Classroom (případnou výjimkou je pouze IVT – platforma MS Teams).

Distanční výuka je nyní ze zákona povinná a hodnotitelná dle klasifikačního řádu. Konkrétní podmínky hodnocení stanoví vyučující.

V případě neúčasti na distanční výuce, popřípadě nesplnění zadaného úkolu zapíše vyučující do třídní knihy absenci, kterou bude nutno omluvit u třídního učitele.

Rodiče /zákonní zástupci získají přehled o zadaných úkolech (včetně online hodin) a jejich plnění v Google classroom nahlédnutím do žákovy sekce „Práce v kurzu – Zobrazit vaši práci“.

Vyučující (vzhledem k doporučením MŠMT) budou dle uvážení volit buď online hodiny v reálném čase (které musí odpovídat času dle běžného rozvrhu), nebo termínované úkoly pokrývající obsah běžných vyučovacích hodin v týdnu (tzv. asynchronní přístup).


Od pondělí 12. 10. pokračuje výuka všech ročníků vyššího gymnázia – tedy od 1. roč. včetně kvinty do 4. roč. včetně oktávy pouze distanční formou.

Pokud bude distanční výuka v reálném čase (např. přes Meet Google Classroomu), musí hodina odpovídat času v rozvrhu. Distanční výuka je nyní ze zákona povinná a vyučující může započítat případnou absenci za nesplněné úkoly. Distanční výuka je nyní ze zákona také hodnotitelná dle klasifikačního řádu.


Výuka od pondělí 5. 10. 2020 pokračuje prezenční (školní) formou: Ředitel školy na základě dopisu zřizovatele (Krajského úřadu Jihočeského kraje) a v souladu s nařízeními Ministerstva zdravotnictví ČR a Krajské hygienické stanice oznamuje, že od pondělí 5. 10. pokračuje výuka prezenční formou. Dojde pouze k omezení zpěvu v rámci HV a sportovních činností v rámci TV. 

V případě změny (pokud se Jihočeský kraj stane oranžovým) bude k omezení provozu škol a školských zařízení vydáno Rozhodnutí Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje.

Ředitelka KHS JčK vyzývá školy k dodržování hygienických pravidel označovaných jako 3R (ruce, roušky, rozestupy).

Dopis Odboru školství Krajského úřadu Jihočeského kraje zde.


 


Od pátku 18. 9. 2020 je nařízeno nošení roušek ve všech vnitřních prostorách školy, které je nadřazeno dřívějšímu ochrannému opatření o rozestupech 2 metrů. V praxi jsou tedy žáci a vyučující během třídní výuky povinni mít roušku i přesto, že by prostorově bylo možné dvoumetrové rozestupy zajistit.

Ochranný štít není náhradou roušky.

Chronické onemocnění vykazující příznaky infekčního virového onemocnění: Škola dle pokynů MŠMT umožní žákovi přístup do výuky, pokud na základě lékařského potvrzení prokáže, že trpí chronickým onemocněním dýchacích cest (např. astma). Ovšem i v takovém případě musí mít během hodiny i pohybu ve společných prostorách roušku.

Pociťuje-li žák nevolnost způsobenou zhoršenou kvalitou dýchání, půjde se po dohodě s vyučujícím nadýchat čerstvého vzduchu k oknu nebo s doprovodem na chodbu.

Další podrobnosti k opatřením naleznete na webu MŠMT zde:


Dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest se OD 18. 9. 2020 NAŘIZUJE NOŠENÍ ROUŠEK ŽÁKY I PRACOVNÍKY ŠKOLY VE VŠECH PROSTORÁCH, VČETNĚ UČEBEN. Výjimku tvoří výuka tělesné výchovy, zpěv a hra na dechové nástroje.

Ve školní jídelně žáci odloží roušku pouze po dobu jídla (na klín, do kapsy či do vhodného pouzdra). ROUŠKY V JÍDELNĚ NELZE ODKLÁDAT NA STŮL ANI NA JÍDELNÍ TÁC. 

Text Mimořádného opatření Min. zdravotnictví zde:


Žádáme všechny žáky a studenty, aby v případě projevů respiračního onemocnění (zejména kašel a kýchání) zůstali doma. Dle platných opatření Vás ​musíme poslat z výuky domů a vznikají tak zbytečné komplikace.
K rouškám noste pytlík či vhodné pouzdro, protože z hygienických důvodů nelze roušky odkládat na lavici, v jídelně na stůl. nebo jinam.

Studenti v karanténě si mohou vyzvednout učebnice či jiné věci ze školních skříněk od pondělí do pátku v době 16:00 až 17:00 (čip máte v tomto čase aktivní). 


DŮLEŽITÉ: OD PÁTKU 4. 9. NAŘIZUJE ŘEDITEL ŠKOLY VŠEM ŽÁKŮM I ZAMĚSTNANCŮM NOŠENÍ ROUŠKY VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH ŠKOLY. 

VŠICHNI ŽÁCI PŘI VSTUPU DO ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY POVINNĚ POUŽIJÍ DEZINFEKCI RUKOU.

Veškerý další postup školy se řídí pokyny Krajské hygienické stanice a metodickým návodem MŠMT (ze 4. 9. 2020) týkajícím se karanténních opatření ve školách - zde:


OPATŘENÍ K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020-2021

Výuka a provoz Gymnázia Strakonice se od 1. září řídí platným zněním Manuálu k provozu škol Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (dále jen „Manuál MŠMT“).

Škola je vybavena dostatkem dezinfekčních prostředků, včetně bezkontaktních automatických dávkovačů k dezinfekci rukou umístěných u hlavního vchodu a vchodu do školní jídelny. Všem žákům i zaměstnancům se nařizuje dodržování zvýšených hygienických opatření.

Upozorňujeme, že v případě projevů příznaků infekčního onemocnění je vstup do školy zakázán. Pokud dojde k projevu příznaků teprve během vyučování, bude škola postupovat dle Manuálu MŠMT (okamžité použití roušky, přesun žáka do izolované místnosti, kontaktování zákonného zástupce a vyzvednutí žáka ze školy; podrobněji viz Manuál MŠMT).

V případě potřeby distanční výuky využije škola aplikaci Google Classroom (přístupy pro studenty prvních ročníků a primy budou zavedeny po začátku šk. roku)

Manuál MŠMT v aktuálním znění zde:

 


Potvrzení přihlášky na VŠ předem domluvte na zastupce@gymstr.cz


Školní program - online pokladna - registrace a návody


Volba seminářů pro šk. rok 2020/2021 

Ve šk. roce 2020/2021 budou ve 3. ročníku semináře: 1. předmět Ako - všichni; 2. předmět - Bi, Ch, M, Z, ZSV
          (předběžná volba pro 4. ročník - budou: Nko, Čs, Bi, D, Fy, Ch, IVT, M, Psy, Z, ZSV, Fg;  ??Dg)

Ve šk. roce 2020/2021 budou ve 4. ročníku semináře: Nko, Bi, D, Dg, Fy, IVT, M, Psy, Z, Fg

Litujeme, ale v tuto chvíli nejsou zadány žádné akce.