Přijímací řízení

 

Případné dotazy pište na zastupce@gymstr.cz

 


Ochrana zdraví ve středních školách v průběhu přijímacích zkoušek

Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách:

Testování má povinnost umožnit ZŠ, v níž se uchazeči vzdělávají (i v případě distanční výuky) – ZŠ vystaví „Potvrzení o provedení testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 pro účely přijímacího řízení“.

Potvrzení o provedeném testu může být nahrazeno:

  1. dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
  2. dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,
  3. certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Výše uvedené způsoby se uplatní jak v případě žáka, tak i podporující osoby.

Plné znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví


Přijímací řízení ve školním roce 2020/2021

Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 bude přijímat pro školní rok 2021/2022:
Do čtyřletého studia – 90 žáků (3 třídy) – po úspěšném ukončení 9. třídy
Do osmiletého studia – 30 žáků (1 třída) – po úspěšném ukončení 5. třídy

 

Přihláška ke studiu na SŠ

Přihláška ke studiu na SŠ ke stažení (dvě strany!)

Přijímací zkoušky

Informace k přijímacím zkouškám a ukázky testů na www.cermat.cz
SCIO – online test zdarma
Jednotné zkušební schéma (určuje MŠMT)

 

Zápisový lístek – přijatí uchazeči

Nepřijatí uchazeči

 


Přijímací řízení v roce 2021

 

Čtyřleté studium – obor 79-41-K/41 Gymnázium

Kritéria přijetí pro čtyřleté studium

Seznam došlých přihlášek - podle Vámi zvoleného kódu můžete zkontrolovat zaevidování Vaší přihlášky

Vzor pozvánky (školní)  - vzor pozvánky Cermat - jmenovité pozvánky byly odeslány poštou 15. dubna 2021

Přijímačky z matematiky nanečisto - nabízí zdarma MFF UK

MŠMT - Dodatek k opatření obecné povahy - nové články:
XIX. Uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole a jeden z těchto termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu, pokud potvrdí řediteli školy, na které měl konat oba termíny JPZ, do 14. května, že bude konat tuto zkoušku v náhradním termínu.
XX. Uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístel uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.
 

Výsledky přijímacího řízení

Rozhodnutí o přijetí si zákonný zástupce může vyzvednout osobně v sekretariátu školy a současně lze odevzdat Zápisový lístek (rozhodnutí o přijetí se nezasílají).
Rozhodnutí o nepřijetí si může zákonný zástupce vyzvednout osobně v kanceláři školy ve čtvrtek 20. 5. do 15:30 hod. a v pátek 21. 5. od 7:30 hod.do 15 hodin, současně lze podat žádost o nové rozhodnutí. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána poštou - doporučený dopis do vlastních rukou s doručenkou (obálka s modrým pruhem).
Zápisový lístek i žádost o odvolání lze podat osobně v sekretariátu školy každý pracovní den od 7:30 do 16 hodin, v pátek do 15 hodin.

Vzor žádosti o odvolání

Seznam došlých zápisových lístků a odvolání

Návratka + informační dopis pro přijaté uchazeče   (Vyplněnou návratku zaslat na zastupce@gymstr.cz)


Přihláška ke stravování

 


Osmileté studium - obor 79-41-K/81 Gymnázium

Kritéria přijetí pro osmileté studium

Seznam došlých přihlášek - podle Vámi zvoleného kódu můžete zkontrolovat zaevidování Vaší přihlášky

Vzor pozvánky (školní)  - vzor pozvánky Cermat - jmenovité pozvánky byly odeslány poštou 15. dubna 2021

 

Výsledky přijímacího řízení

Rozhodnutí o přijetí si zákonný zástupce může vyzvednout osobně v sekretariátu školy a současně lze odevzdat Zápisový lístek (rozhodnutí o přijetí se nezasílají).
Rozhodnutí o nepřijetí si může zákonný zástupce vyzvednout osobně v kanceláři školy ve čtvrtek 20. 5. do 15:30 hod. a v pátek 21. 5. od 7:30 hod.do 15 hodin, současně lze podat žádost o nové rozhodnutí. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou odellána poštou - doporučený dopis do vlastních rukou s doručenkou (obálka s modrým pruhem).
Zápisový lístek i žádost o odvolání lze podat osobně v sekretariátu školy každý pracovní den od 7:30 do 16 hodin, v pátek do 15 hodin.

Vzor žádosti o odvolání

Seznam došlých zápisových lístků a odvolání

Informační dopis pro přijaté uchazeče

Přihláška ke stravování