Chcete studovat na strakonickém gymnáziu?

 informace v sekci   PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ


Deset "podstatných" důvodů, proč studovat u nás ....        najdete zde  :-) 

Ročenka Gymnázia Strakonice

Ročenka Gymnázia Strakonice za školní rok 2017-2018 právě vyšla. Zájemci si ji mohou zakoupit za 50 Kč v kanceláři školy. Děkujeme za spolupráci a přejeme příjemné počtení.

Maturitní témata z biologie

1. Obecné vlastnosti živých soustav - obecné vlastnosti živých soustav; chemické složení
živých soustav (biogenní prvky, voda, anorganické látky, nukleové kyseliny, bílkoviny,
sacharidy, lipidy, další látky (např. ATP) – stavba, význam); stupně organizovanosti živých
soustav (nebuněční, jednobuněční, ……)

2. Cytologie - prokaryotická a eukaryotická buňka - rozdíly, stavba a složení buněk, funkce
organel (buněč. stěna, cytopl. membrána, jádro, plazmidy, ER, GK, mitochondrie, plastidy,
……); rozdíly mezi buňkou rostlinnou, živočišnou a buňkou hub, příjem a výdej látek
(difúze, aktivní transport, fagocytóza, pinocytóza)

3. Rozmnožování buněk (cytogenetika) – mitóza a meióza (průběh, fáze), buněčný cyklus
(fáze, regulace), spermatogeneze, oogeneze, určení pohlaví (savčí typ, ptačí typ, typ
Protenor), gonozomální choroby

4. Hierarchické uspořádání těl organizmů – hierarchické uspořádání těl organizmů, pletiva
(dle vzniku, funkce, charakteru buněk), tkáně (epitely, pojiva, svalová tk., nervová tk.),
rostlinné orgány vegetativní - kořen, stonek, list (stavba, funkce, metamorfózy)

5. Hospodaření organismů s vodou - vodní režim rostlin - příjem, vedení a výdej vody
(gutace, osmóza, difúze, turgor, transpirace…..), minerální výživa rostlin, hnojiva,
fytohormony (druhy, funkce), pohyby rostlin (taxe, nastie, tropismy, …)

6. Metabolické procesy - přeměny látek a energií – fotosyntéza (světelná a temnostní fáze –
Calvinův cyklus), C3, C4, CAM rostliny, stavba listu, dýchání (glykolýza, Krebsův cyklus,
dýchací řetězec), kvašení

7. Choroby - jejich původci a příčiny - priony, viroidy, viry, bakterie, parazitičtí prvoci,
parazitičtí ploštěnci a hlísti – charakteristika, stavba, rozmnožování, zástupci, význam,
výskyt, výživa bakterií (chemoautotrofní, fotoheterotrofní,…..).

8. Rozmnožování rostlin - izogamie, anizogamie, oogamie, proces rodozměny (mechorosty,
kapraďorosty, nahosemenné rostliny, krytosemenné rostliny), generativní orgány – květ,
květenství, semeno, plod, plodenství, souplodí, proces opylení a oplození, vegetativní
rozmnožování

9. Významné skupiny rostlin a hub pro člověka - znaky nahosemenných a krytosemenných
rostlin, významné skupiny dvouděložných a jednoděložných rostlin – základní
charakteristika, srovnání; charakteristika a význam skupiny hub a lišejníků

10. Voda jako životní prostředí pro organizmy I. - řasy, chromista, prvoci, žahavci,
živočišné houby, ostnokožci

11. Voda jako životní prostředí pro organizmy II. - korýši, měkkýši, kroužkovci

12. Strunatci žijící ve vodě - pláštěnci, bezlebeční, kruhoústí, paryby, ryby

13. Významné skupiny bezobratlých žijících na souši - pavoukovci, hmyz (metamorfóza
hmyzu), kroužkovci, měkkýši – charakteristika a srovnání

14. Významné skupiny obratlovců - obojživelníci plazi, ptáci, savci (stavba
těla, význam, zástupci, srovnání, fylogeneze soustav)

15. Fylogeneze a ontogeneze člověka - proces hominizace a sapientace, rudimenty, atavismy,
předchůdci člověka, lidské rasy, prenatální vývoj člověka (vývoj po oplození, plodové
obaly, placenta, porod), postnatální vývoj člověka

16. Opěrná soustava - stavba kosti, proces osifikace, kostra člověka, spojení kostí, fylogeneze opěrné soustavy, onemocnění opěrné soustavy

17. Svalová soustava - tkáň svalová, stavba svalu, fyziologie svalového stahu, fylogeneze
svalové soustavy

18. Tělní tekutiny – homeostáza, rozdělení tělních tekutin, krev, míza, tkáňový mok, imunitní
systém, očkování, zástava krvácení, krevní skupiny

19. Oběhová soustava - srdeční svalovina, stavba a řízení činnosti srdce, fyziologie - tlak, tep,
druhy cév, malý a velký krevní oběh, vrátnicový oběh, onemocnění oběhové soustavy,
mízní soustava, fylogeneze oběhové soustavy

20. Trávicí soustava - anatomická stavba a funkce částí trávicí trubice, jater, slinivky břišní,
enzymy, fyziologie - trávení a vstřebávání živin, onemocnění tráv. soustavy, fylogeneze
trávicí soustavy, význam a metabolismus tuků, sacharidů, bílkovin, vitamíny, minerální
látky, voda, katabolismus, anabolismus, bazální metabolismus, energetický příjem a výdej,
enzymy a hormony podílející se metabolismu živin

21. Dýchací soustava - anatomická stavba, proces dýchání a výměny plynů (kapacita plic,
reziduální objem plic, přenos kyslíku a oxidu uhličitého,...), onemocnění dýchací soustavy,
fylogeneze dýchací soustavy

22. Vylučovací soustava - stavba vylučovací soustavy, tvorba moči, kůže a její deriváty,
receptory, termoregulace - produkce a výdej tepla, fylogeneze vylučovací soustavy,
onemocnění kůže a vylučovací soustavy

23. Nervová soustava – anatomie - nervová tkáň, centrální, periferní a vegetativní nervový
systém, funkce jednotlivých oddílů nervového systému, fylogeneze nervové soustavy

24. Činnost nervové soustavy – stavba neuronu, vznik a přenos nervového vzruchu (akční
potenciál, synapse, neurotransmitery), reflex, první a druhá signální soustava, spánek,
myšlení, paměť, učení, onemocnění nervové soustavy

25. Smyslová soustava - typy receptorů, funkce receptorů, smyslové orgány (čidla chuti,
čichu, zraku, sluchu, termoreceptory,….) – stavba, onemocnění, fylogeneze smyslové
soustavy

26. Hormonální soustava - endokrinní žlázy(x exokrinní žlázy), rozdělení hormonů a jejich
funkce, tkáňové hormony

27. Pohlavní soustava člověka - anatomie mužské a ženské pohlavní soustavy, hormony
pohlavní soustavy, menstruační a ovulační cyklus, antikoncepce, onemocnění pohlavní
soustavy, rozmnožování živočichů, fylogeneze rozmnožovací soustavy

28. Molekulární základy dědičnosti – struktura DNA a RNA, genetický kód, druhy genů,
centrální dogma molekulární biologie, replikace, transkripce, translace, operon,

29. Obecné zákonitosti genetiky - Mendlovy zákony, Morganovy zákony, využití genetiky,
genetika člověka: autozomální a gonozomální choroby, mutace

30. Vztahy mezi organismy - adaptace a vliv prostředí na organismy, ekologická pravidla,
potravní řetězec, základní pojmy z ekologie, populace, společenstvo, ekosystém, biotické
faktory prostředí.

 

Další informace k maturitě zde.

Provoz školy

Přihlášení

Užitečné odkazy

Vstup do informačního systému školy


Vstup do online školní pokladny


Přihlašování a odhlašování obědů


Studentský (nejen) literární magazín


Gymnázium Strakonice na fb


dny otevřených dveří


progeCAD logo


Klub nadaných dětí Strakonice

ICT koordinátoři


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT


Krajský úřad Jihočeského kraje

Jihočeský kraj


Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

Cermat


Oficiální stránky nové maturity

Nová maturita


Ústav pro informace ve vzdělávání


Informace pro správný výběr VŠ


Online brožura vysokých škol

www.KamNaVejsku.cz


Soukromý informační servis pro město a okolí


Ozivme si Strakonice

volné uskupení lidí se zájmem o Strakonice


 

Gymnázium Strakonice čerpá dotace z programu EU Peníze středním školám


 

The Duke of Edinburghs
International Award
Czech Republic Foundation, o.p.s.

www.dofe.cz