Školní psycholog a kariérní poradce

Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby jsou obvykle zajišťovány výchovným poradcem, školním psychologem a školním metodikem prevence v níže uvedených konzultačních hodinách.

Mgr. Zuzana Kostková - školní psycholog a kariérní poradce
Telefon: +420 383 313 116  nebo: +420 383 313 112
e-mail: kostkova@gymstr.cz
konzultační hodiny: pátek 12:00 - 14:00 hod. ve školní knihovně (po osobní domluvě možnost jiného termínu)

Náplní školního psychologa je konzultační, poradenská a intervenční práce ve formě skupinové i individuální. Participuje na integraci žáků, podpoře spolupráce třídy a třídního učitele, metodické pomoci třídním učitelům, krizové intervenci pro žáky, zákonné zástupce, pedagogické pracovníky.

Dále se školní psycholog zabývá prevencí školního neúspěchu žáků, kariérovým poradenstvím, depistáží a diagnostikou v oblasti SPU, výchovných a výukových problémů a v neposlední řadě v oblasti nadaných žáků.