Chcete studovat na strakonickém gymnáziu?

 informace v sekci   PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ


Deset "podstatných" důvodů, proč studovat u nás ....        najdete zde  :-) 

Ročenka Gymnázia Strakonice

Ročenka Gymnázia Strakonice za školní rok 2017-2018 právě vyšla. Zájemci si ji mohou zakoupit za 50 Kč v kanceláři školy. Děkujeme za spolupráci a přejeme příjemné počtení.

Environmentální výchova

 

1. Hlavní cíle environmentální výchovy
 
1.      Pěstovat u studentů kladný vztah a úctu k přírodě.
2.      Seznámit je s ekologickými problémy a vybudovat snahu podílet se na jejich řešení.
3.      Vychovat ekologicky šetrného spotřebitele.
4.      Vypěstovat úctu k lidem, k rodině a k vykonané práci.
5.      Vychovat zodpovědného, kultivovaného a uvědomělého člověka.
 
 
2. Zařazení EV do jednotlivých předmětů:

2.1. Přírodovědné předměty:

Zeměpis:
 
Prima, sekunda, tercie, kvinta, sexta, 1.roč., 2.roč.
Regionální zeměpis - ochrana přírody a životního prostředí, přístupy k přírodě, k přírodnímu a kulturnímu dědictví
Kvarta, Septima, 3.roč.
Matematický a fyzický zeměpis, kartografie – základní podmínky života, vztah člověka k přírodě, ochrana přírody a životního prostředí
Socioekonomický zeměpis – lidské aktivity a problémy životního prostředí (průmyslová revoluce, demografický vývoj), vliv lidských činností na krajinu a životní prostředí, vztah člověka k prostředí (příčiny a důsledky zvyšování rozdílů globalizace jevů a procesů), udržitelný rozvoj společnosti
 
 
Chemie:
 
Sekunda
Voda – druhy, čištění odpadních vod, úprava pitné vody
Vzduch – znečištění ovzduší, ozónová díra, skleníkový efekt (freony)
Těžké kovy v přírodě, kyseliny a zásady (pH) - kyselé deště
Tercie
Galvanické články – třídění odpadů
Fosilní paliva - neobnovitelné a obnovitelné zdroje energie
Skladování jaderného odpadu - ekologická zátěž
Aromatické uhlovodíky – benzen, toluen – zdraví škodlivé látky
Exkurze JE Temelín
Kvarta
Halogenderiváty – freony – ozonová díra;
Kyslíkaté deriváty – methanol, ethanol, ethylenglykol, formaldehyd, aceton – zdraví škodlivé látky;
Plasty, syntetická vlákna – v přírodě nedegradovatelné; třídění odpadu;
Detergenty, pesticidy, otravné látky, drogy – návykové látky;
Znečišťování ovzduší, vody, půdy;
1.roč., kvinta
Směsi (mlha, dým, suspenze), roztoky, jaderné reakce, krystaly, kyslík, ozon, voda (tvrdost, znečištění), kyseliny a zásady, pH (kyselé deště), síra (kyselé deště)
2. roč., sexta
Fosfor (fosforečnany ve vodě), CO2 (skleníkový efekt), kovy v přírodě (těžké kovy), baterie, fosilní paliva, organické látky škodlivé zdraví (benzen, toluen)
3. roč., septima
Surovinové zdroje organické chemie – znečišťování ŽP
Deriváty uhlovodíků – znečištění ovzduší, ozonová díra, skleníkový efekt
Chemie makromolekulárních látek – dopad na ŽP
4.roč., oktáva
Organická chemie v praxi (pesticidy, detergenty) – znečištění a ochrana ŽP


Biologie:
 
Prima
Ohrožené druhy živočichů (tuleni, kytovci, žraloci, …), význam živočichů pro člověka, vliv stavu ŽP na výskyt ryb a obojživelníků, prvoci (ukazatelé znečištění vody), význam života
Sekunda
Lišejníky - ukazatelé úrovně ŽP, vzácné druhy rostlin, invazní druhy, význam a ochrana lesů, význam rostlin pro člověka
Tercie
Civilizační nemoci, vliv stavu ŽP na zdraví člověka
Kvarta
Ochrana a tvorba krajiny, význam a důležitost neživé přírody, půda
Přírodní katastrofy (zemětřesení, výbuch sopek apod.), krajina, ekologické problémy a otázky
1. roč., kvinta
Rostliny jako bioindikátory (lišejníky), význam rostlin v přírodě, bakterie (využití při ropných havárií), ekologie rostlin, kyselé deště a lesy, vývoj rostlin za různých podmínek, znečištění vody (sinice, bakterie), houby (kumulace těžkých kovů)
2. roč., sexta
Význam živočichů v přírodě, ohrožené druhy a jejich ochrana (koráli, sloni, tuleni), rovnováha v přírodě, vliv čistoty moří na korálové ostrovy, výskyt ryb a obojživelníků, živočichové jako bioindikátory, vliv rybolovu na ŽP, používání insekticidů
3. roč., septima
Lidské choroby – vliv ŽP (astma, alergie, vyrážky, neplodnost, imunita), metabolismus (konzumní způsob života), těhotenství a škodlivé látky v okolí, potravinách apod.
4. roč., oktáva
Vliv ŽP na spermatogenezi, na fylogenetický vývoj člověka, mutace, genetické vady, geneticky modifikované organizmy
Ekologie – abiotické a biotické podmínky, ekosystém, ochrana ŽP
 
 
Fyzika:
 
Prima
Měření spotřeby energie v domácnosti (příkon spotřebičů)
Voda kolem nás – koloběh vody, odpadní vody
Vodní hospodářství – vodárna, čistírna odpadních vod
Ekonomické vaření (tlakový hrnec), vytápění
Sekunda
Hospodaříme s energií – hromadná doprava, spotřeba paliva při velké rychlosti
Alternativní zdroje energie – vítr, voda, tepelné čerpadlo…; elektrárny
Tercie
Jak zabránit plýtvání s teplem, skleníkový efekt
Zdroje tepla, akumulace tepla
Kvarta
Transformátor – přenos energie, tranzistor – úspora energie
Energie z jader
1. roč., kvinta
Smykové tření a valivý odpor, zákon zachování energie, výkon a účinnost
Setrvačník – akumulace energie
Odpor proudícího prostředí – kamionová doprava, spojlery…
2. roč., sexta
Teplo – přenos tepla (vaření, vytápění…), tepelná izolace (zateplování budov…)
Účinnost tepelných motorů
Rezonance (polomy), hluk, moderní diagnostické metody (ultrazvuk)
3. roč., septima
Elektrický proud (vodiče), příkon spotřebičů, výboje v plynech (úsporné žárovky)
Energetika, elektronika, elektromagnetický smog, digitální vysílání
4. roč., oktáva
Dalekohledy (smog), zdroje světla (úspora energie), sluneční elektrárna, energie jádra, lidé a vesmír (kosmické smetí)


2.2. Humanitní předměty:

Český jazyk:
 
Nižší stupeň gymnázia
V části jazykové a komunikační lze ekologických témat využít v rámci probírání různých funkčních stylů a jejich útvarů:
- prima – zpráva, oznámení
- sekunda – vypravování, líčení, pozvánka
- tercie – výklad, úvaha
- kvarta – diskuse, zpravodajské útvary
V části literární lze využít různých textů v čítance (podle výběru kantora) a aktuálních soutěží
Vyšší stupeň gymnázia
Ekologická témata mohou být využívána v rámci slohového vyučování (popř. v rámci literárních soutěží):
- 1. roč. – zpráva, oznámení, pozvánka, úřední dopis
- 2. roč. – fejeton, reportáž
- 3. roč. – výklad, odborný popis, odborná úvaha
- 4. roč. – esej
 
 
Dějepis:
 
Prima
Vliv přírodních podmínek na vývoj člověka, vznik zemědělství, Keltové (první ekologové – uctívání stromů apod.)
Egypt, Mezopotámie, Čína , Indie, význam závlahového hospodářství, náboženství – uctívání přírodních živlů
Sekunda
Raný a vrcholný středověk, vznik vesnic (obdělávání půdy), zemědělství, vznik měst (čistota měst), mor, renesance – návrat k přírodě
Tercie
30-letá válka – pustošení naší země
Osvícení (důraz na rozum), romantismus (návrat k přírodě)
Kvarta
První a druhá světová válka – ničení zemí
Globální problémy
1. roč., kvinta
Vývoj člověka, pravěk, doba železná (Keltové)
Egypt, Mezopotámie, Čína, Indie, závlahové hospodaření
Řecko, Řím – vliv přírodních podmínek na rozvoj civilizace
2. roč., sexta
Raný a vrcholný středověk, zakládání osad (přizpůsobení se přírodním podmínkám), vznik měst a jejich civilizace, kultura, renesance (návrat k přírodě), zámořské objevy, nájezdy Turků na Evropu, zakládání rybníků
3. roč., septima
30-letá válka – pustošení zemí
Zakládání manufaktur a továren – vliv na ŽP
Romantismus, Napoleon a jeho bitvy
4. roč., oktáva
První a druhá světová válka, globální problémy, atomová bomba

 

Anglický jazyk:


Prima
Živočichové a jejich popis, ohrožené druhy živočichů, národnosti a různé země, rodina
Sekunda
Životní prostředí, ekologické problémy, zodpovědné chování jedince
Časopis R+R – články o zvířatech, přírodě, národních parcích, plány do budoucnosti, příkazy a zákazy
Tercie
Jídlo a zdravé stravování, jedinec a konzumní společnost, popis člověka (vlastnosti, rozdíly v národních tradicích)
Kvarta
Ekologické problémy, ohrožení živočichové, ekologické organizace, ekologické chování, domácí zvířata, charita
1. roč., kvinta
Rozdílný život ve městě a na venkově, popis přírody, popis živočichů, nakupování (odpady, znečišťování přírody)
2. roč., sexta
Dopad moderních technologií na životní prostředí, globální problémy, šetrnost k ŽP, ohrožené druhy, vodní elektrárny
3. roč., septima
Příroda, životní styl, podnebí, počasí, vymírání druhů
4. roč., oktáva
Doprava, dopad globalizace a cestování na přírodu
Rozdělení témat do ročníků se liší podle kantora a použité učebnice.


Německý jazyk:
 
Tercie, kvarta, kvinta, sexta
1.roč., 2.roč.
Živočichové a rostliny, výhody a nevýhody života na venkově, záliby (chovatelství, domácí zvířata,……)
3.roč., 4.roč.,
septima, oktáva
Počasí, roční období, globální ekologické problémy, ekologické organizace, ekologické chování v každodenním životě, reálie (přírodní podmínky, klima, zemědělství)


2.3. Výchovné předměty:
 
Výtvarná výchova:
 
Prima
Práce s přírodními materiály, kresba přírodních struktur, odlišnosti přír. materiálů, vnímání prostředí kolem sebe, kresba a malba zvířat
Sekunda
Práce s přírodními materiály, vztah přírody a člověka, kresba v plenéru, kresba a malba zvířat
Tercie
Kresba v plenéru, vztah jedince k přírodě, plakát (ŽP), kresba přírodních struktur a živočichů
Kvarta
Člověk a příroda jako nekonečný zdroj inspirace, abstrahování přírodních struktur, práce s přírodními materiály, kresba v plenéru
1. roč., kvinta
Vztah člověka a přírody, kresba v plenéru, abstrahování přírodních struktur, interpretace přírody, ekologické plakáty, zasazení architektury do ŽP
2. roč., sexta
Vztah člověka a přírody, kresba a malba v plenéru, ekologické plakáty, vnímání ekologických problémů, inspirace přírodními živly, člověk a ŽP
 
 
Občanská výchova a základy společenských věd:
 
Prima
Rodina, domov – ŽP v místě bydliště, péče o zeleň, globální problémy, ochrana přírody, planeta Země
Škola – třídění odpadu, péče o květiny ve třídách
Sekunda
Život mezi lidmi – formování osobnosti člověka, pravidla a normy chování
Člověk a kultura – přírodní a kulturní bohatství, jeho ochrana, kulturní dědictví
Majetek – životní styl, péče o majetek
Svět kolem nás – globalizace a globální problémy
Tercie
Člověk a právo – ekologické přestupky a trestné činy
Člověk a svět práce – lidské aktivity a ŽP
Kvarta
Stát a hospodářství – lidské aktivity a ŽP, zásady hospodárnosti ve využívání přírodních zdrojů
Člověk a svět práce – sebepoznání a sebehodnocení, pracovní příležitosti
Mezinárodní vztahy – globalizace a její vliv na ŽP, globální problémy
1. roč., kvinta
Psychologie – formování osobnosti, valeologie, city člověka a zvířete, motivace
Sociologie – příroda a kultura, kulturní vzorce chování
2. roč., sexta
Sociologie – mezilidské vztahy, komunikace, sociologický výzkum (anketa o ŽP)
Politologie – ochrana přírodních a kulturních památek v Ústavě ČR
3. roč., septima
Politologie – ochrana ŽP ve volebních programech politických stran, ekologické organizace v ČR i ve světě
Právo – přestupky proti veřejnému pořádku, trestné činy v oblasti ekologie, ochrana majetku
Ekonomie – volné statky, půda a přírodní zdroje, dopad výrobních procesů a podnikání na ŽP (Kjótský protokol), přírodní monopol, vliv přírodních katastrof na cenu statků, vliv přírodních podmínek na zaměstnanost, státní rozpočet (ŽP, elektrárny,…), dopad nadnárodního trhu na ŽP, negativní externality 
 
 
Hudební výchova:
 
Prima – sexta
Písně a skladby s přírodní tématikou.

 

Tělesná výchova:

 
Prima – oktáva
1. roč. – 4. roč.
Pohyb v přírodě, vztah k přírodě, ke sportu
 

3. EXKURze:

prima
ZOO Plzeň
Hornické muzeum Příbram, Oppidum Třísov, středověké město Faber
Bi
D
sekunda
Botanická exkurze do okolí Strakonic
Husitské slavnosti – Tábor, gotický hrad (Helfenburg, Rábí a pod)
Bi
D
tercie
Kratochvíle, Domažlice, Č. Krumlov, Cheb
D
kvarta
Příbramsko – geolog. Exkurze
Vojenské muzeum Praha, vojenské pevnosti na Šumavě
Bi, Z
D
1. roč., kvinta
Botanicko – geologická exkurze
Plzeň
ČOV Strakonice
Lyžařský výcvik
Třísov, Národní muzeum, Muzeum středního Pootaví
Bi, Z
Fy
Ch
Tv
D
2. roč., sexta
ZOO Praha (Plzeň)
Botanicko-zoologická exkurze
Klatovy, Lomec, Zlatá koruna, Praha
Bi
Bi
D
3. roč., septima
Planetárium Praha, Technické muzeum, Ekotechnické muzeum
Löfler Čkyně, Amylex Horažďovice
Sportovně- turistický kurz
Kozel, Dobříš, Březnice
Fy
Ch
Tv
D
4. roč., oktáva
Bušanovice – sluneční elektrárna
Pivovar Strakonice (Č. Budějovice)
Praha, Sezimovo Ústí, Lidice
Fy
Ch
D
Další akce
Parlament ČR, ČNB, MěÚ Strakonice, policejní muzeum Praha
Divadelní představení
Řezno
Divadelní a filmová představení, kulturní akce – Praha
Státní opera – Praha, výstavy
INVEX 2008
ZSV
Aj
Nj
Čj
Hv
IVT
 
 
4. Spolupráce se vzdělávacími institucemi:
 
KEV – členství, využívání nabídnutých školení, programů
DDM - soutěže , vzdělávací programy pro studenty
Ministerstvo ŽP - Den Země (22.4.)
Spolupráce s MěÚ Strakonice – třídění papíru, plastů, skla
Dlouhodobý projekt Recyklohraní – plnění úkolů, kvízů, třídění baterií a drobné elektroniky
Spolupráce s Ekoporadnou Šmidingerovy knihovny – třídění baterií, drobného elektrozařízení, vyhledávání informací
Projekt „Be a changer“
AV ČR České Budějovice – dny otevřených dveří, přednášky
Akce ČSOP – nabízeny studentům


5. Ostatní činnosti a akce:
 
Třídění odpadu (hlavně plasty, papír, baterie, drobné elektrozařízení)
Využití internetových stránek, novinových článků, časopisů a publikací o ŽP
Soutěže a olympiády s ekologickým zaměřením – Zlatá stezka, Ekologická olympiáda
Začleňování environmentální výchovy do ŠVP
Výchovně vzdělávací program podporovaný MŠMT - „S tebou o tobě“
Poskytování ekologických materiálů studentům
Běh naděje
 

 

Provoz školy

Přihlášení

Užitečné odkazy

Vstup do informačního systému školy


Vstup do online školní pokladny


Přihlašování a odhlašování obědů


Studentský (nejen) literární magazín


Gymnázium Strakonice na fb


dny otevřených dveří


progeCAD logo


Klub nadaných dětí Strakonice

ICT koordinátoři


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT


Krajský úřad Jihočeského kraje

Jihočeský kraj


Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

Cermat


Oficiální stránky nové maturity

Nová maturita


Ústav pro informace ve vzdělávání


Informace pro správný výběr VŠ


Online brožura vysokých škol

www.KamNaVejsku.cz


Soukromý informační servis pro město a okolí


Ozivme si Strakonice

volné uskupení lidí se zájmem o Strakonice


 

Gymnázium Strakonice čerpá dotace z programu EU Peníze středním školám


 

The Duke of Edinburghs
International Award
Czech Republic Foundation, o.p.s.

www.dofe.cz