Chcete studovat na strakonickém gymnáziu?

 informace v sekci   PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ


Deset "podstatných" důvodů, proč studovat u nás ....        najdete zde  :-) 

Ročenka Gymnázia Strakonice

Ročenka Gymnázia Strakonice za školní rok 2017-2018 právě vyšla. Zájemci si ji mohou zakoupit za 50 Kč v kanceláři školy. Děkujeme za spolupráci a přejeme příjemné počtení.

Vybrané kapitoly z českých a obecných dějin

Digitální učební materiály vytvořené v projektu EU peníze středním školám.
Předmět: Dějepis
Tématický celek: Vybrané kapitoly z českých a obecných dějin

Téma učebního materiálu

Soubor ke stažení

Učební materiál je určen pro seznámení studentů s důležitými pomocnými historickými vědami. Pozornost je věnována vývoji písma a jeho typům v jednotlivých kulturních oblastech.

21.zip

Učební materiál je určen pro seznámení studentů se základními pojmy a vývojem heraldiky. Důraz je kladen na prezentaci českých státních symbolů i jejich historického vývoje.

22.zip

Učební materiál je určen pro seznámení studentů se základními pojmy a vývojem chronologie. Pozornost je věnována způsobům měření času a vývoji kalendářů až po současný kalendář.

23.zip

Učební materiál je určen pro seznámení studentů se základními pojmy a vývojem rodu homo – procesem hominidizace. Pozornost je věnována předchůdcům a následným zástupcům druhu hominidae.

24.zip

Učební materiál je určen pro seznámení studentů s dějinami doby kamenné – paleolitu. Pozornost je věnována vývoji druhů rodu hominidae, jeho rozšíření a nejvýznamnějším archeologickým lokalitám.

25.zip

Učební materiál je určen pro seznámení studentů s dějinami mezolitu. Pozornost je věnována základním proměnám lidské společnosti, krajiny i klimatu ve sledovaném období. Dalším tématem je domestikace psa a vývoj jeho ras.

26.zip

Učební materiál je určen pro seznámení studentů s dějinami neolitu. Pozornost je věnována zásadním proměnám v zemědělství, kultuře a struktuře společnosti.    

27.zip

Učební materiál je určen pro seznámení studentů s dějinami eneolitu (chalkolitu) a doby bronzové. Pozornost je věnována zásadním proměnám v kultuře a struktuře společnosti, dále prvnímu využití mědi a bronzu. Studenti se také seznámí s nejvýznamnějšími archeologickými lokalitami Čech a Moravy.

28.zip

Učební materiál je určen pro seznámení studentů s dějinami doby železné a její periodizací na dobu halštatskou a laténskou. Pozornost je soustředěna na výklad o Keltech na našem území.

29.zip

Učební materiál je určen pro seznámení studentů s dějinami doby římské a stěhováním národů. Pozornost je soustředěna na dobu pobytu germánských kmenů Markomanů a Kvádů na našem území. Regionální rozměr je zapojen v souvislosti s archeologickými výzkumy Bedřicha Dubského u Přešťovic.

30.zip

Učební materiál je určen pro seznámení studentů s dějinami společnosti a hospodářství na našem území v 16. století. Pozornost je soustředěna na regionální dějiny jižních Čech – hospodářství, držby a rybníkářství Rožmberků.

31.zip

Učební materiál je určen pro seznámení studentů s dějinami nástupu Habsburků na český trůn, dobou vlády Ferdinanda I. a Maxmiliána II. v mnohonárodnostní habsburské monarchii. Pozornost je věnována centralizačním snahám Ferdinanda, prvnímu stavovskému odboji, Maxmiliánově slibu náboženské svobody atd.

32.zip

Učební materiál je určen pro seznámení studentů s obdobím vlády Rudolfa II. v habsburské monarchii. Součástí je stručné seznámení s manýrismem a rudolfínskými sbírkami.

33.zip

Učební materiál je určen pro seznámení studentů se stavovským povstáním a jeho důsledky. Pozornost je věnována příčinám konfliktu stavů s habsburskou místodržitelskou mocí, průběhu povstání a následnému potrestání stavů staroměstskou exekucí.

34.zip

Učební materiál je určen pro seznámení studentů s příčinami, průběhem a důsledky konfliktu třicetileté války. Pozornost je věnována nejvýznamnějším střetům, velitelům a důsledkům bojů pro Evropu i země Koruny české.

35.zip

Učební materiál je určen pro seznámení studentů s dějinami Chodů na našem území. Pozornost je věnována zejména jejich tradičním řemeslům a odporu proti robotním povinnostem v 17. století. Učební materiál rozšiřuje výuku problematiky poddanských vztahů s vrchností ve sledovaném období.

36.zip

Učební materiál je určen pro seznámení studentů s evropským osvícenstvím. Pozornost je věnována tvůrcům osvícenské filosofie a představitelům osvícenské vědy. Součástí materiálu je zjišťování významných vědeckých objevů sledované epochy.

37.zip

Učební materiál je určen pro seznámení studentů s válkami o dědictví rakouské a o Slezsko. Blíže je zmíněn obsah Pragmatické sankce. Pozornost je věnována průběhu a výsledkům obou válečných konfliktů Marie Terezie s protihabsburskou koalicí.  

38.zip

Učební materiál je určen pro seznámení studentů s tereziánskými reformami a jejich dopadem na společnost. Pozornost je věnována oblastem školského systému, situace poddaných, správy, financí a armády.  

39.zip

Učební materiál je určen pro seznámení studentů s josefínskými reformami a jejich dopadem na společnost habsburské mnohonárodnostní monarchie. Pozornost je věnována oblastem správy, financí, církve, armády či postavení Židů. Součástí prezentace je rovněž samostatná práce na řešení zadaných úkolů souvisejících s regionálními dějinami.

40.zip

Provoz školy

Přihlášení

Užitečné odkazy

Vstup do informačního systému školy


Vstup do online školní pokladny


Přihlašování a odhlašování obědů


Studentský (nejen) literární magazín


Gymnázium Strakonice na fb


dny otevřených dveří


progeCAD logo


Klub nadaných dětí Strakonice

ICT koordinátoři


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT


Krajský úřad Jihočeského kraje

Jihočeský kraj


Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

Cermat


Oficiální stránky nové maturity

Nová maturita


Ústav pro informace ve vzdělávání


Informace pro správný výběr VŠ


Online brožura vysokých škol

www.KamNaVejsku.cz


Soukromý informační servis pro město a okolí


Ozivme si Strakonice

volné uskupení lidí se zájmem o Strakonice


 

Gymnázium Strakonice čerpá dotace z programu EU Peníze středním školám


 

The Duke of Edinburghs
International Award
Czech Republic Foundation, o.p.s.

www.dofe.cz